International Journal of Open Information Technologies

The International Journal of Open Information Technologies (INJOIT) is an all-electronic journal with the aim to bring the most recent and unpublished research and development results in the area of information technologies to the scientific and technical societies, and is published by the OIT Lab (Open Information Technologies Lab, Faculty of Computational Mathematics and Cybernetics, Lomonosov Moscow State University).


Vol 8, No 12 (2020)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Vasiliy K. Gulakov, Konstantin V. Gulakov
1-11
V.E. Gvozdev, O.I. Khristodulo, O.Ya. Bezhaeva, D.V. Blinova
12-18
Ventryshia Andiyani, Wirawan Istiono
PDF
19-22
Ivan Korelin, Sergey Porshnev
PDF
23-27
N. P. Varnovsky
28-32
Oleg A. Logachev, Sergey N. Fedorov
33-38

Mathematical modeling of processes and systems

E. Malovetskaya, A. Kozlovskiy
39-48

Modern programming issues

Aliaksandr Kurachkin
PDF
49-53
P.L. Nikolaev, N.V. Zhiga
54-58

Telecommunication technologies and computer networks

Eugene Tikhonov, Donat Shneps-Shneppe, Dmitry Namiot, Manfred Sneps-Sneppe
59-70

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Kevin Christianto, Julia Loisa, Johanes Fernandes Andry
PDF
71-76
Pavel Smirnov, Stanislav Smyshlyaev
77-84
Alexander V. Ilyin, Vladimir D. Ilyin
85-93
Arcady Kazarinov, Vasily Kupriyanovsky, Vladimir Talapov
94-112
Vasily Kupriyanovsky, Alexander Klimov, Igor Gots, Alexey Volodin, Mikhail Jabitsky, Julia Kupriyanovsky
113-132
Dmitry Prokudin, Olga Kononova
133-145