Vol 9, No 9 (2021)

Table of Contents

Telecommunication technologies and computer networks

V. Belsky, E. Griboedova, K. Tsaregorodtsev, A. Chichaeva
1-20
D. Kirilova, N. Maslov, A. Reyn
21-26

Scientific Software in Education and Science

D.V. Baldov, S.Yu. Petrova, A.A. Lebedev
27-34

Modern programming issues

Dmitry Zdor
35-40

Mathematical modeling of processes and systems

Evgeny Eremin
41-46
Anatoliy Fedotov, Vladimir Kaniber, Pavel Khrapov
PDF
47-65

Distributed computing and information management systems

Igor Sesin, Roman Bolbakov
66-73
Vyacheslav Burlov, Vitaliy Gryzunov, Dmitriy Sipovich
74-87

Big data and their applications

D. V. Smirnov
88-94
V.A. Belov, E.V. Nikulchev
95-102

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

T. Astakhova, S. Zueva, S. Krivonogov, A. Romanova
103-108
Leonid Safonov
PDF
109-112
Liudmila Chizhikova
113-121
Olga Hristodulo, Miliausha Akhmetzianova
122-132
Vasily Kupriyanovsky, Oleg Pokusaev, Dmitry Namiot, Alexander Klimov, Mikhail Zhabitskii
133-173