Vol 11, No 1 (2023)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-12
Boris Melnikov, Vasily Dolgov
13-19
Rofi Aditya, Wirawan Istiono
PDF
20-26

Applied mathematics

Oleg A. Logachev, Sergei N. Fedorov, Valeriy V. Yashchenko
27-31

Mathematical modeling of processes and systems

E.A. Kuzhbanova, S.V. Porshnev
32-38
Alexander Taranik, Sergey Lebedev, Igor Litvinenko, Grigory Baydin, Marina Belova, Olga Pavlenko, Elena Besova
39-52

Modern programming issues

Ivan Kosyanenko, Roman Bolbakov
53-59

Big data and their applications

Dmitry Namiot, Eugene Ilyushin
60-69

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

S. Komkova, E. Kosolapova, V. Kosolapov
70-78
Navruz Madibragimov
79-86
Philip Omoniyi Adebayo, Victoria Yemi-Peters, Folashade O. Auru
PDF
87-98
I.S. Volkov, D.V. Reut
99-103
S.A. Bukashkin, M.A. Cherepnev
104-108
I.A. Lozhkin, M.E. Dunaev, K.S. Zaytsev, A.A. Garmash
109-117
Igor Ponkin
118-127