Vol 6, No 3 (2018)

Table of Contents

Mathematical modeling of processes and systems

Boris Melnikov, Tatyana Zubova
1-8
Dmitry Namiot, Oleg Pokusaev, Varvara Lazutkina
9-14
M. Vasenev
15-19

Theoretical Informatics and Computer Science

Fedor Krasnov, Alexander Butorin, Alexander Sitnikov
20-26
G.G. Ryabov, V.A. Serov
27-31

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Tatiana Litvinova, Ekarerina Ryzhkova
PDF
32-36
Manfred Sneps-Sneppe, Vladimir Sukhomlin, Dmitry Namiot
37-48
Yulia Kupriyanovsky, Vasily Kupriyanovsky, Alеxander Klimov, Dmitry Namiot, Andrei Dolbnev, Sergey Sinyagov, Yuri Lipuntsov, Ani Arsenyan, Sergey Evtushenko, Oleg Larin
49-94
Oleg Larin, Vasily Kupriyanovsky
95-101