Vol 9, No 3 (2021)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-10

Applied mathematics

Ivan Chizhov, Alexandra Garazha, Ilya Gerasimov, Maxim Nikolaev
11-22

Telecommunication technologies and computer networks

Yulia Terentyeva
23-27

Modern programming issues

Artem Obukhov
28-35
Shamil Magomedov
36-43

Big data and their applications

Dmitry Namiot, Andrey Akimov, Mariia Nekraplonna, Oleg Pokusaev
44-49

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

S.E. Golikov
50-55
Victor Manuel Heredero Caballero
56-61
Vasily Kupriyanovsky, Oleg Pokusaev, Vladimir Talapov, Alexander Semochkin
62-90
Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Alexander Klimov, Andrey Dobrynin, Аlexey Korzun, Mikhail Zhabitskii, Nikolai Vykhodov, Alеxander Lysogorsky
91-130